Życzliwy Urzędnik – Kompetentny Urząd

01.12.2008 – 31.12.2009 – projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 5.2: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1: Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

efsunia

Projekt realizowany w okresie od 1 grudnia 2008r. do 30 listopada 2009r.
Projekt skierowany jest do pracowników Urzędów Gmin z terenu całej Polski, w tym zakładamy, że 80% uczestników będą to pracownicy urzędów gmin wiejskich i wiejsko miejskich. W szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie 3 osoby z jednej instytucji.

W ramach projektu proponujemy bezpłatne trzydniowe szkolenia składające się z następujących modułów (każdy moduł to 6 godzin szkoleniowych):
zarządzanie czasem – analiza organizacji czasu, „pożeracze czasu”, ustalanie priorytetów, wyznaczanie celów, planowanie

profilaktyka wypalenia zawodowego – diagnoza poczucia zadowolenia i sukcesu, relacje z innymi i ich wpływ na życie zawodowe, radzenie sobie z konfliktami personalnymi, kroki do sukcesu

trening umiejętności komunikacyjnych – techniki komunikacyjne pozwalające skutecznie radzić sobie z klientem roszczeniowym oraz z klientem z „syndromem ofiary”

W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe i promocyjne, noclegi oraz wyżywienie. Nie refundujemy dojazdów. Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu-zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.