Żyć lepiej w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi

2019.09.01 2021.08.31 – Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

logo EU

Fundacja Uwolnienie (Lider projektu) w partnerstwie z MIND Małgorzata Stańczyk realizuje projekt o całkowitej wartości 1 760 834,02 zł, którego celem jest reintegracja społeczna i zawodowa 100 osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych, w wieku do 64 lat, zamieszkujących teren m. Łodzi w obszarze rewitalizacji (OR), zgodnie z przepisami KC.

Działania w projekcie ukierunkowane są na aktywizację społeczną i zawodową uczestników poprzez:

  • Wyznaczenie Indywidualnych Planów Zatrudnienia Socjalnego dla uczestników projektu
  • Stworzenie 50 nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejącym CIS (przeszkolenie bhp, badania lekarskie, zapewnienie posiłku i zwrotu kosztów dojazdu, świadczenie integracyjne, poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie)
  • Aktywizację społeczną – spotkanie motywacyjne ze znaną osobą, warsztaty grupowe integracji społecznej i zawodowej,  profilaktyka uzależnień, psychoterapia)
  • Aktywizację edukacyjną (kursy komputerowe),

Aktywizację zawodową (szkolenia zawodowe, praktyki zawodowe i pośrednictwo pracy).