Wysoka jakość edukacji w gminie Maków

01.12.2016 – 30.06.2018 – Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest podnoszenie kompetencji kluczowych, w tym cyfrowych, językowych, matematycznych i przyrodniczych u uczniów w Szkołach Podstawowych w Woli Makowskiej oraz w Dąbrowicach, poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni szkolnych, w tym pracowni TIK. Projekt kierujemy do 98 uczniów z województwa łódzkiego, 53 dziewcząt i 45 chłopców w wieku 6-13 lat, którzy będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.   W ramach tych zajęć uczniowie podniosą swoje umiejętności lingwistyczne,  matematyczno – techniczno – informatyczne, co pozwoli im na rozwój kompetencji kluczowych i zaowocuje w dalszej ścieżce edukacyjnej oraz wykształcą i rozwiną kompetencje w zakresie przedmiotu przyrodniczego . Treści powyższych zajęć mogą wykraczać  poza treści programowe oraz będą łączyć wiadomości z różnych dziedzin.

Zadania projektu:

  • Zajęcia kształtujące u uczniów kompetencje kluczowe, kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodnicz11ych oraz kompetencje cyfrowe
  • Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do zajęć przyrodniczych, chemicznych oraz w sprzęt TIK

Wszystkie powyższe działania mają przyczynić się do podniesienia wyników egzaminujących uczniów, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w raportach OKE oraz ma zapewnić równy dostęp do dobrej jakości wczesnej edukacji. Zaplanowane zadania ograniczają i zapobiegną przedwczesnemu zakończeniu nauki oraz zapewnią dostęp do dobrej jakości kształcenia wczesnoszkolnego i ogólnego.