Uszyj sobie nowe życie

01.02.2009 – 31.07.2009 – projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII POKL: Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

efsunia

Nr umowy UDA – POKL.07.02.01 -10, kwota dotacji 106 626,40 zł

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z regionu łódzkiego poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych i rozwijanie umiejętności społecznych u beneficjentów ostatecznych.

 Projekt jest skierowany do mieszkańców województwa łódzkiego, w tym 4 długotrwale bezrobotnych i 6 niezatrudnionych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach realizacji projektu odbędą się: kurs szycia odzieży artystycznej, warsztaty reintegracji społecznej oraz indywidualne spotkania z psychologiem. Ponadto uczestnikom projektu oferujemy: ciepły posiłek, ”susz szkoleniowy” oraz dodatek szkoleniowy.