Twój wybór – lepsze jutro

01.10.2017 – 31.05.2019 – Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

logo EU

„Twój wybór – lepsze jutro” to projekt, którego Wnioskodawcą i LIDEREM jest Gmina Miasto Zgierz / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. R. Chylińskiego w Zgierzu natomiast Fundacja UWOLNIENIE jest Partnerem. Celem projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej w ramach MOPS Zgierz, spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 Grupy Docelowej zgodnie z Ustawą z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym w związku z tym, że wnioskodawca planuje wszystkich UP objąć wsparciem w ramach CIS, zamieszkałych na terenie m. Zgierz, poprzez realizację w okresie 01.10.2017- 31.05.2019 indywidualnej ścieżki reintegracji obejmującej program aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej.

Do głównych zadań LIDERA w projekcie należą:

  • Diagnoza i praca socjalna
  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych
  • Poradnictwo specjalistyczne indywidualne
  • Grupowe warsztaty i szkolenie z podstaw obsługi komputera

Do zadań Fundacji UWOLNIENIE należy funkcjonowanie CIS:

  • Doradztwo zawodowe
  • Szkolenia zawodowe
  • Praktyki zawodowe
  • Pośrednictwo pracy