Szkoły Małgorzaty

01.12.2016 – 30.06.2018 – Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Celem głównym projektu jest podnoszenie kompetencji kluczowych, w tym cyfrowych, językowych, matematycznych i przyrodniczych u 200 uczniów w Szkołach Podstawowych w Sługach i Góry Św. Małgorzaty oraz Gimnazjum Nowy Gaj poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni szkolnych, w tym pracowni TIK.

Projekt kierujemy do 200 uczniów z województwa łódzkiego, 106 dziewcząt i 94 chłopców w wieku 6-16 lat, którzy będą uczestniczyć  w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.

Zadania projektu:

  • Zajęcia kształtujące u uczniów kompetencje kluczowe, kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz kompetencje cyfrowe w Szkołach.
  • Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do zajęć przyrodniczych, chemicznych oraz w sprzęt TIK.

Wszystkie powyższe działania mają przyczynić się do podniesienia wyników egzaminujących uczniów, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w raportach OKE, oraz ma zapewnić równy dostęp do dobrej jakości wczesnej edukacji. Zaplanowane zadania ograniczają i zapobiegną przedwczesnemu zakończeniu nauki oraz zapewnią dostęp do dobrej jakości kształcenia wczesnoszkolnego i ogólnego.