Spółdzielnia z sercem

01.05.2013 – 31.10.2013 – Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem projektu jest przygotowanie osób uzależnionych do założenia i prowadzenia własnej spółdzielni socjalnej.

logo_FIO

Celem głównym projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie, poprzez dostarczenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia 20 osobom zagrożonym wykluczeniem, będące w trakcie lub kończące terapię uzależnienia.

Cele szczegółowe:

  • dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie działalności w sektorze ekonomii społecznej
  • promowanie idei spółdzielczości socjalnej wśród uczestników projektu
  • podniesienie ich umiejętności w zakresie obsługi komputera
  • wzmocnienie potencjału zawodowego uczestników poprzez bilans kompetencji zawodowych

Zakładane rezultaty:

  • ukończenie przez 20 osób szkoleń z zakresu zakładania/prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej
  • ukończenie przez 20 osób szkoleń z zakresu obsługi komputera
  • zbadanie predyspozycji zawodowych i osobowościowych 20 uczestników projektu w formie bilansu kompetencji
  • doradztwo zawodowe dla 20 osób

Efektem prowadzonych działań będzie podniesienie wiedzy uczestników szkoleń na temat możliwości podejmowania i prowadzenia działalności w różnych formach przedsiębiorczości społecznej uregulowanymi prawnie, jak i zwyczajowo przyjętymi do tego sektora na zasadach non-profit. Projekt zakłada również propagowanie rozwoju partnerstwa trójsektorowego na rzecz ekonomii społecznej oraz zwiększenie świadomości społecznej uczestników projektu oraz ich motywacji do zmiany swojej sytuacji społeczno-ekonomicznej.