Recepta na sukces

2019.09.01 2020.08.31 – Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

logo EU

Fundacja Uwolnienie (Lider projektu) w partnerstwie z RESTAN Łukasz Stańczyk realizuje projekt o całkowitej wartości 450 717,61 zł, którego celem jest reintegracja społeczna i zawodowa 16 osób, w wieku powyżej 18 lat, pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia tym wsparciem, zamieszkujących obszar powiatów: pabianickiego, łódzkiego wschodniego, zgierskiego, brzezińskiego, łęczyckiego, oraz teren m. Łodzi.

Działania w projekcie ukierunkowane są na aktywizację społeczną i zawodową uczestników poprzez:

  • Wyznaczenie Indywidualnych Planów Zatrudnienia Socjalnego dla uczestników projektu
  • Stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejącym CIS (przeszkolenie bhp, badania lekarskie, zapewnienie posiłku i zwrotu kosztów dojazdu, świadczenie integracyjne, poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie)
  • Aktywizację społeczną – spotkanie motywacyjne ze znaną osobą, warsztaty grupowe integracji społecznej i zawodowej,  profilaktyka uzależnień, psychoterapia)
  • Aktywizację edukacyjną (kursy komputerowe),

Aktywizację zawodową (szkolenia zawodowe, praktyki zawodowe i pośrednictwo pracy).