RAWA – rozwój, animacja, wiedza, aktywizacja

01.10.2017 – 31.07.2018 – Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

logo EU

Projekt ma na celu reintegrację społeczno-edukacyjno-zawodową  osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych i osób do 18.r.ż.

Projekt kierowany jest do 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 8 osób niepełnosprawnych i 15 osób do 18r.ż. zamieszkujących na obszarze gminy Rawa Mazowiecka (woj. łódzkie)

Program obejmuje:

  1. Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji
  2. Aktywizacja społeczna- warsztaty terapeutyczne, poradnictwo psychologiczne, pomoc animatora rodzinnego
  3. Włączenie i program reintegracji zawodowej w ramach CIS
  4. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
  5. Szkolenia z kompetencji kluczowych (kurs komputerowy i prawa jazdy kat. B)
  6. Szkolenia i praktyki zawodowe

Wszystkie powyższe działania przyczynią się do uzyskania konkretnych i nastawionych przyszłościowo skutków. Zostaną zdiagnozowane indywidualne potrzeby i problemy uczestników, a dzięki działaniom psychologicznym i profesjonalnego doradztwa uzyska się określony pozytywny efekt. Pomoże to zlikwidować bariery społeczne. Wzrosną kompetencje społeczne oraz uzyskają uczestnicy zwiększone kompleksowo nowe umiejętności dzięki praktykom. Dzięki temu projekt przyczyni się do realizacji celu Osi IX Regionalnego Programu Operacyjnego

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte główne wskaźniki m.in.:

  • efektywności społecznej na poziomie 34% dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełno sprawnościami sprzężonymi.
  • efektywności zatrudnieniowej na poziomie 22% dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a na poziomie 12% dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Umowa o dofinansowanie numer: RPLD.09.01.01-10-A006/17-00 z dnia 16 października 2017r.

Wartość wydatków kwalifikowanych: 944 400,00 PLN
Wartość dofinansowania: 802 740,00 PLN
Wkład własny: 141 660,00 PLN (ze środków Funduszu Pracy w kwocie 141 287,00 PLN oraz ze środków prywatnych w kwocie 373,00 PLN)