Przyszłość w Twoich Rękach

01.04.2018 – 31.03.2020 – Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

logo EU

Fundacja Uwolnienie w partnerstwie z Gminą Koluszki/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koluszkach (Lider projektu) realizuje projekt, którego celem jest reintegracja społeczna i zawodowa 36 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie gminy Koluszki.

Działania w projekcie ukierunkowane są na aktywizację:

  • społeczną (praca socjalna, wyznaczenie ścieżki reintegracji, poradnictwo specjalistyczne, trening radzenia sobie z negatywnymi emocjami i stresem, wsparcie arteterapeutyczne),
  • edukacyjną (kursy komputerowe),
  • zawodową (udział w Centrum Integracji Społecznej, określenie Indywidualnego Planu Działania, szkolenia zawodowe, praktyki i pośrednictwo pracy).