Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi

01.04.2018 – 31.03.2020 – Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

logo EU

Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Łódź.

Projekt wynika z Gminnego Programu Rewitalizacji i ma na celu reintegrację społeczną i zawodową  osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym przez wsparcie funkcjonowania CIS – stworzenie nowych 50 miejsc reintegracji społecznej i zawodowej.

Projekt kierowany jest do 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku do 64 lat, zamieszkujących w mieście Łódź na obszarze rewitalizacji lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

Wartość projektu: 2 005 106,18 PLN
Wartość dofinansowania: 1 901 247,18 PLN

Program obejmuje:

 • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania przez doradcę zawodowego i psychologa;
 • Włączenie w program reintegracji społecznej– szkolenia grupowe:
  • Rynek pracy i elastyczne formy zatrudnienia,
  • Umiejętność pracy w zespole,
  • Negocjacje,
  • Autoprezentacja i przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,
  • Trening zastępowania agresji ART.;
 • Wsparcie psychologiczne przez cały okres realizacji projektu;
 • Szkolenie obsługi komputera w wymiarze 100 godzin/grupę;
 • Szkolenia zawodowe wybrane przez uczestnika we współpracy z doradcą zawodowym;
 • Trzymiesięczne staże zawodowe;
 • Pośrednictwo pracy – pomoc w uzyskaniu zatrudnienia;
 • Świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych przez cały okres pobytu uczestnika w CIS.
Harmonogram realizacji działań w projekcie (PDF 277KB)