Pozostałe zakończone projekty

Zobacz, jakie projekty realizowała jeszcze nasz Fundacja.

 • 01.10.2008 – 31.12.2008
  ” Z ENERGIĄ W PRACY – profilaktyka wypalenia zawodowego dla pracowników instytucji z obszaru rynku pracy i pomocy społecznej” – realizowane w ramach Rządowego Programu Ministerstwa Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jest to kolejna edycja tego programu, ma ona zasięg ogólnopolski. Program będzie skierowany do pracowników socjalnych, doradców zawodowych i innych grup zawodowych pracujących z osobami ze środowisk zmarginalizowanych. W ramach szkolenia uczestnicy będą poznawać metody radzenia sobie z obciążeniem pracą zawodową, stresem, a tym samym nabędą umiejętności wpływania na jakość swojej pracy zawodowej. W ramach programu przeszkolimy 60 osób z całej Polski. W poprzednich dwóch edycjach przeszkoliliśmy w sumie 290 osób.
 • Maj – grudzień 2008
  We współpracy z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, współfinansowany ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego:
  Program terapii dla osadzonych z problemem alkoholowym (grupowe spotkania informacyjno-edukacyjno-terapeutyczne)
 • Wrzesień 2007 – marzec 2008 – udział w projekcie „Pozarządowa sieć punktów informacji o usługach instytucji rynku pracy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich , Działanie 1.1, schemat b, realizowanego przez Koalicję na rzecz aktywizacji zawodowej „Pracując Razem”.
 • Luty 2007 – styczeń 2008 – Centrum Integracji Społecznej – decyzją Marszałka Województwa łódzkiego z dnia 30 maja 2006 Fundacja „Uwolnienie” uzyskała status CIS, co umożliwiło rozpoczęcie realizacji programu zatrudnienia socjalnego umożliwiającego walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Program ten jest adresowany do osób długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, bezdomnych, będących na marginesie społeczeństwa.
  W ramach Centrum prowadzone są: warsztaty, terapia i kursy zawodowe. Istnieje także możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji prawnych, zawodowych oraz psychologicznych. W ramach dodatkowego wsparcia wydawane są obiady.
  Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: DWF_2_1.5_523).
 • Styczeń – październik 2007 – „DOPOMÓC TRZEŹWOŚCI – działania na rzecz ochrony zdrowia i promocji trzeźwego stylu życia” – program jest realizowany zgodnie z umową nr: 8216/JFK/PPT – DV/2006-TF2004/016-829.01.02.01/zos/001 pod nadzorem Fundacji Fundusz Współpracy. Projekt zakłada przeprowadzenie jednodniowych szkoleń dla grupy 150 osób stykających się zawodowo z problemem uzależnienia, głównie dla kuratorów i pracowników socjalnych oraz pracowników ochrony zdrowia, z regionu łódzkiego. Szkolenia będą dotyczyły rozwiązywania problemów uzależnień. Planujemy 3 rodzaje szkoleń dotyczące: motywowania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia, profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki wypalenia zawodowego. Dodatkowo szkolenia będą stanowiły okazje do zintegrowania środowisk mających styczność z problemem uzależnienia, wymiany informacji i doświadczeń.
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków z budżetu Programu Środki Przejściowe 2004 realizowany przez Fundację Uwolnienie pod nadzorem Fundacji Funduszu Współpracy
 • Styczeń – grudzień 2007: We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi:
  • Program aktywizacji zawodowej osób uzależnionych, bezrobotnych po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego(zajęcia z aktywizacji zawodowej, kursy zawodowe)
  • Program reintegracji społecznej dla osób uzależnionych (zajęcia terapeutyczne)

  We współpracy z Wydziałem Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi:

  • Program terapii dla osób uzależnionych od alkoholu (zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne)
  • Terapia dla osadzonych z problemem narkotykowym – zajęcia grupowe są prowadzone w Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi, który jest Partnerem projektu.
  • Terapia dla członków rodzin osób uzależnionych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi – porady indywidualne.
  • Program wczesnej interwencji dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu– porady indywidualne.
 • Wrzesień 2006 – wrzesień 2007 – „Domowy konsultant uzależnień” – program skierowany jest do osób uzależnionych z co najmniej 2 letnim okresem abstynencji. Celem projektu jest wyszkolenie nowych konsultantów uzależnień czyli specjalistów do pierwszego kontaktu z osobami uzależnionymi w miejscu ich zameldowania. Kurs kończy się wydaniem certyfikatów. Absolwenci mogą wykorzystać zdobyte umiejętności w charakterze wolontariatu lub założyć spółdzielnię socjalną i prowadzić odpłatną działalność usługową. Fundacja będzie również w miarę swoich możliwości wspierać absolwentów aby jak najbardziej efektywnie wykorzystali zdobytą wiedzę.
  Program jest realizowany zgodnie z umową nr 621, zawartą w dniu 03.10.2006r., dzięki dotacji z Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 • Wrzesień 2006 – sierpień 2007 – AKTYWNA ONA – program dla długotrwale bezrobotnych kobiet – program jest skierowany do kobiet długotrwale bezrobotnych. W ramach programu zostaną objęte pomocą w formie: rozmów z terapeutą i doradcą, konsultacji lekarskich, bilansu kompetencji, treningów grupowych kształtujących umiejętności psychologiczne, szkoleń zawodowych (obsługa komputera, obsługa maszyn czyszczących, pielęgnacja terenów zielonych, prace porządkowe wraz obsługą urządzeń do sprzątania, opieka nad dziećmi i osobami starszymi). W ramach wsparcia dodatkowego wydawane są bilety na dojazdy oraz obiady (na czas szkoleń i treningów). Nawiązujemy również kontakt z pracodawcami, przedstawiając im nasze poszukujące pracy klientki.
  Program był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: DWF_1.6_2_323).
 • 2006r. – „Szkolenia dla grup zawodowych, mających stały kontakt ze środowiskiem zmarginalizowanym z zakresu profilaktyki wypalenia zawodowego” – realizowane w ramach Rządowego Programu Ministerstwa Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Kolejna edycja programu o zasięgu ogólnopolskim realizowana była od sierpnia do grudnia 2006 roku. Program był skierowany do pracowników socjalnych, doradców zawodowych i innych grup zawodowych pracujących z osobami ze środowisk zmarginalizowanych. W ramach szkolenia uczestnicy poznali metody radzenia sobie z obciążeniem pracą zawodową, stresem, a tym samym nabyli umiejętności wpływania na jakość swojej pracy zawodowej. W ramach programu przeszkoliliśmy 187 osób z całej Polski.
  W pierwszej edycji realizowanej od lipca do września 2005 roku przeszkoliliśmy 103 osoby.
 • 2006r. – programy realizowane współpracy z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi:
  • Prowadzenie działań rehabilitacyjno- readaptacyjnych dla osób uzależnionych od narkotyków – z zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych skorzystało 40 osób.
  • Porady socjalne i psychologiczne dla osób i rodzin dotkniętych ubóstwem oraz niezaradnych życiowo – w ramach programu 33 osoby skorzystały z porad psychologicznych, a 78 osób z porad socjalnych.
  • Program szkoleń dla różnych grup zawodowych, w tym pracowników ochrony zdrowia, opieki społecznej i kuratorów sądowych z zakresu problematyki uzależnień, w tym programu FAS – efektem realizacji projektu było przeszkolenie 145 osób, które na co dzień w swojej pracy zawodowej mają kontakt z problemem uzależnienia i przemocy.
  • Prowadzenie szkoleń dla różnych grup zawodowych, pracujących lub mających kontakt z osobami zagrożonymi uzależnieniem i uzależnionymi od narkotyków – efektem realizacji projektu było przeszkolenie 126 osób, które ze względu na charakter swojej aktywności zawodowej były szczególnie zainteresowane proponowaną formą i tematyką zajęć.
 • 2005-2006r. – „Program motywowania do podjęcia terapii po opuszczeniu zakładu karnego” – program realizowany w ramach projektu Wzmocnienie Systemu Wymiaru Sprawiedliwości w Polsce, Phare 2003 zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją Fundusz Współpracy a Fundacją „Uwolnienie” od grudnia 2005 do sierpnia 2006 roku. Program był skierowany do osób przebywających w zakładzie karnym. Sytuacja ta dała nam możliwość zorganizowania długofalowej akcji związanej z terapią. Odbiorcami były osoby przejawiające cechy uzależnienia od alkoholu, narkotyków, sprawcy przemocy. Przeszkoliliśmy także pracowników zakładu karnego i kuratorów w zakresie wiedzy o uzależnieniach i postępowaniu z osobą uzależnioną.
 • 2005r. – „Aktywizacja zawodowa osób młodych wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym”, projekt realizowany dzięki dotacji z Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich od czerwca do grudnia 2005 roku. Grupą docelową projektu byli młodzi ludzie posiadający zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub, których kompetencje zawodowe są nieadekwatne do potrzeb panujących na rynku pracy. Była to najczęściej młodzież pochodząca ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi Celem programu jest wspomaganie startu zawodowego młodych ludzi poprzez propagowanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych – organizowanie szkoleń zawodowych dotyczących obsługi komputera oraz renowacji mebli. Ponadto uczestnicy programu mieli możliwość skorzystania z zajęć i porad prowadzonych przez doradców zawodowych i psychologów.
 • 2004-2005r. – „Program aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób młodych wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym” – realizowany w ramach programu PHARE 2002 SSG – Aktywne formy zapobiegania bezrobociu. Celem programu było wspomaganie startu zawodowego młodych ludzi, posiadających niewystarczające kwalifikacje zawodowe w stosunku do potrzeb rynku pracy, poprzez propagowanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych – organizowanie szkoleń zawodowych m.in. kursów komputerowych. Ponadto uczestnicy programu mieli możliwość skorzystania z porad doradców zawodowych i psychologa.
 • 2004-2005r. – „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – „WYRÓWNYWANIE SZANS” realizowany dzięki dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Projekt skierowany był do osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, osób uzależnionych od alkoholu oraz byłych więźniów. Celem projektu było zwiększenie szans tych osób na integrację społeczną i zawodową poprzez: organizowanie zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej oraz pomocy psychologicznej, edukacji społecznej i zawodowej, organizowanie kursów zawodowych, jak również uruchomienie programu lokalnego dającego możliwość zatrudnienia osób z grupy docelowej po zakończeniu realizacji poniższego projektu.
 • 2004r . – Autorski program na rzecz wzmocnienia instytucji działających na lokalnym rynku pracy w ramach programu PHARE 2002 – realizowany pod nadzorem PARPGłównym celem projektu było stworzenie metodologii stymulującej potencjał i modelujący pożądane postawy zachowań, a więc stworzenie specjalnego programu autorskiego, który wprowadzi nowy, innowacyjny sposób przeprowadzania szkoleń.
 • 2003-2004r. – „Szkolenia dla absolwentów szkół średnich i wyższych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w Łodzi z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz podstaw marketingu – BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY, we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dotacja na inicjatywę wspierającą przedsiębiorczość. W ramach programu zostało przeszkolonych 20 absolwentów szkół średnich i wyższych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w Łodzi z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz podstaw marketingu.
 • 2003r., „Szkolenie nauczycieli ułatwiające dobre kontakty z wychowankami” – dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym Burmistrza Miasta Zakopane. Adresatami programu byli nauczyciele, pedagodzy szkolni, wychowawcy, kadra kierownicza placówek kształcących i wychowawczych oraz osoby pracujące w świetlicach szkolnych i socjoterapeutycznych. Celem projektu było przekazanie wiedzy z zakresu metod oddziaływania socjoterapeutycznego i profilaktycznego na młodzież sprawiającą problemy wychowawcze bądź zagrożoną wystąpieniem zachowań problemowych, doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej szkół i innych placówek oświatowych oraz wychowawczych w zakresie umiejętności pedagogicznych, wychowawczych i profilaktycznych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych.
 • 2003r., „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezdomnych jak również długotrwale bezrobotnych, zagrożonych eksmisją i bezdomnością”, dotacja z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach programu zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kurs zawodowy z zakresu obsługi maszyn do sprzątania powierzchni przemysłowych podnoszący kwalifikacje zawodowe uczestników.
 • 2003r., „Program szkoleń i aktywizacji zawodowej – SAMODZIELNOŚĆ”, we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dotacja na inicjatywę wspierającą przedsiębiorczość. Celem programu było przeszkolenie 20 osób niepełnosprawnych z zakresu podstaw marketingu i przedsiębiorczości.
 • 2002r., „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych eksmisją i bezdomnością”, dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach programu zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej oraz kurs zawodowy z zakresu prac remontowo-budowlanych podnoszący kwalifikacje zawodowe uczestników.
 • 2002r., „Jak założyć i prowadzić własną firmę – informator dla osób niepełnosprawnych”, we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach realizacji „Kierunków działań Rządu wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw do roku 2002”. Celem było przygotowanie i wydanie drukiem informatora dla osób niepełnosprawnych „Jak założyć i prowadzić własną firmę”
 • 2001r.- 2002r., „Klub Lidera”, program aktywizacji zawodowej w ramach Programu Phare Access – Duże Projekty. Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych a także wykluczonych społecznie oraz uzależnionych. Osoby z grupy docelowej przeszkolone zostały w zakresie obsługi maszyn do sprzątania wielkich powierzchni. Równolegle do szkoleń zawodowych prowadzone były zajęcia z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej.
 • 2001r., „Szansa-pilotażowy program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z zaległościami czynszowymi”, projekt krajowy. Celem projektu było podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób długotrwale bezrobotnych z wykształceniem podstawowym, zawodowym, średnim i innym, zaniedbanych społecznie. Zostały przeprowadzone szkolenia z zakresu: murarz, tynkarz i malarz. Osoby te ponadto miały możliwość uczestniczenia w zajęciach terapeutyczno – psychologicznych celem, których było nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, jak również radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • 2001r., Wymiana doświadczeń – Profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej w świetle doświadczeń brytyjskich”, projekt w ramach Brytyjskiego Funduszu Know How Fund. Podstawowym celem projektu było zapoznanie się z instytucjami typu NGO, które zajmują się osobami bezrobotnymi, uzależnionymi oraz skazanymi na marginalizację. W ramach programu przeprowadzone zostały warsztaty oraz szkolenia w celu polepszenia standardu pracy z wymienionymi grupami społecznymi, wypracowania wspólnego modelu usług na rzecz tej społeczności.