Pomost – aktywne wsparcie osób karanych

01.09.2017 – 30.06.2019 – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

logo EU

Celem głównym projektu jest reintegracja społeczno-edukacyjno-zawodową 18 osób zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego przez realizację indywidualnego programy aktywizacji obejmującego warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej, staże i pośrednictwo pracy. Działania w ramach niniejszego projektu udzielane będą w sposób kompleksowy i zindywidualizowany i przyczynią się do przywrócenia zdolności do zatrudnienia uczestników.

Wartość projektu wynosi: 442 405,75 PLN, wartość dofinansowania: 420 285,46 PLN

Główne zadania:

  • indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym
  • zajęcia warsztatowe ukierunkowane na kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu.
  • reintegracja edukacyjna – szkolenia z podstaw obsługi komputera
  • reintegracja zawodowa – szkolenia zawodowe
  • staże i pośrednictwo pracy

Wszystkie powyższe działania przyczynią się konkretnych i nastawionych przyszłościowo skutków. Zdiagnozowane zostaną indywidualne potrzeby i problemy uczestników, a dzięki działaniom psychologicznym i profesjonalnemu doradztwu uzyska się określony pozytywny efekt. Pomoże to zlikwidować bariery społeczne, wzrosną kompetencje społeczne, uczestnicy zyskają zwiększone kompleksowo nowe umiejętności dzięki praktykom. W ten sposób projekt przyczyni się do realizacji celu Osi IX Regionalnego Programu Operacyjnego.

Harmonogram realizacji wsparcia dla uczestników projektu (PDF 396KB).