Pomoc postpenitencjarna

POMOC POSTPENITENCJARNA OSOBOM POZBAWIONYM WOLNOŚCI, ZWALNIANYM Z ZAKŁADÓW KARNYCH I ARESZTÓW ŚLEDCZYCH ORAZ CZŁONKOM ICH RODZIN

01.01.2016 r. – 30.06.2016 r. – projekt realizowany w ramach środków pozyskanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej pozostających w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości

Projekt dotyczy aktywizacji społecznej i zawodowej osób, które po zwolnieniu z jednostki penitencjarnej są zagrożone wykluczeniem społecznym lub powrotem do działalności przestępczej.

W ramach realizacji projektu zostanie wykorzystane innowacyjne narzędzie aktywizacji osób karanych  – tzw. Pracownia Aktywizacji, w której uczestnicy przechodzą szkolenia i podejmują wspólne działania na rzecz poszukiwania zatrudnienia.

Program obejmuje:

  • Badanie kompetencji i kierunku rozwoju zawodowego z użyciem wystandaryzowanego narzędzia diagnostycznego – bilansu kompetencji społecznych i zawodowych
  • Trening przeciwdziałania agresji i przemocy
  • Warsztat pracy zespołowej i aktywnego poszukiwania zatrudnienia
  • Zajęcia z profilaktyki uzależnień
  • Umiejętność pracy z komputerem
  • Szkolenia zawodowe
  • Opieka psychologa i doradcy zawodowego

Wsparciem zamierzamy objąć 30 osób obojga płci, opuszczających jednostki penitencjarne z terenu województwa łódzkiego.