Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin

projekt realizowany w ramach grantu z Ministerstwa Sprawiedliwości o udzielenie dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Przyznana kwota dofinansowania: 60 000 zł.

W ramach zadania, wsparcie jest skierowane do grupy kobiet i mężczyzn (ok. 30 osób), mieszkańców województwa łódzkiego, które po zwolnieniu z jednostki penitencjarnej, ze względu na trudną sytuację społeczno-zawodową, są zagrożone wykluczeniem lub powrotem do przestępstwa, poprzez objęcie ich konstruktywnym programem aktywizacji społeczno-zawodowej, z uwzględnieniem specyficznych problemów i potrzeb grupy.

Celem jest zidentyfikowanie indywidualnych barier, przywrócenie motywacji do pozytywnej aktywności społecznej, budowanie umiejętności do radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, w tym na rynku pracy.  Służą temu specyficznie dobrane, konstruktywne i sprawdzone przez nas na przestrzeni kilku lat metody i oddziaływania grupowe oraz indywidualne, prowadzone przez doświadczoną i przygotowaną merytorycznie kadrę.

Na potrzeby efektywnej realizacji tego celu od wielu lat współpracujemy z jednostkami penitencjarnymi okręgu łódzkiego, środowiskiem kuratorów sądowych oraz pracownikami socjalnymi i instytucjami rynku pracy. Aktualnie współpraca ta ma charakter ciągły i skutecznie wspiera działania instytucji publicznych, świadczących pomoc byłym więźniom.