„Od zależności do samodzielności”

01.01.2018 – 31.03.2019 – Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

logo EU

Projekt ma na celu reintegrację społeczno-edukacyjno-zawodową  osób w wieku powyżej 18 roku życia,  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, oraz osób spełniających przesłankę alkoholizmu.

Projekt kierowany jest do 35 osób dorosłych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym 8 uczestników stanowić będą osoby, które spełniają przesłankę alkoholizmu, zamieszkujących na obszarze gminy Góra Świętej Małgorzaty (woj. łódzkie).

Program obejmuje:

  1. Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji
  2. Aktywizacja społeczna- warsztaty terapeutyczne, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne, terapia uzależnień, pomoc animatora rodzinnego
  3. Włączenie i program reintegracji zawodowej w ramach CIS
  4. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
  5. Szkolenia z kompetencji kluczowych (kurs komputerowy i prawa jazdy kat. B)
  6. Szkolenia i praktyki zawodowe

Wszystkie powyższe działania przyczynią się do uzyskania konkretnych i nastawionych przyszłościowo skutków. Zostaną zdiagnozowane indywidualne potrzeby i problemy uczestników, a dzięki działaniom psychologicznym i profesjonalnego doradztwa uzyska się określony pozytywny efekt. Pomoże to zlikwidować bariery społeczne. Wzrosną kompetencje społeczne, uczestnicy zyskają zwiększone kompleksowo nowe umiejętności dzięki praktykom. W ten sposób projekt przyczyni się do realizacji celu Osi IX Regionalnego Programu Operacyjnego.