Głowa do góry!

01.01.2020 – 31.12.2020 –Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

logo EU

Cel główny: Reintegracja zawod. i społ. 16 osób (min. 9K) biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem i wyklucz. społ. zamieszkałych na obszarze powiatów: m. Łódź, łódzkiego wschod., pabianickiego, brzezińskiego, zgierskiego, łęczyckiego i rawskiego, w tym min. 2 OzN, poprzez realizację indywid. programu zatrudnienia socjalnego w ramach 16 nowych miejsc w CIS MEA, obejm. m.in. wsparcie psycholog., doradztwo prawne, warsztaty reintegracji społ. i zawod., spotkanie motywac. z osobą, która przeszła aktywizację społ. i terapię uzależnień, terapię / profilaktykę uzależ., psychoterapię, poradn. w zakr. wizażu, szkol. ICT i zawod., praktyki i pośr. pracy w okresie 1-12.2020.

Grupa docelowa: 16 os. (w tym min. 9 K) biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej,  zamieszkujących (zg z KC) w woj. łódzkim na obszarze powiatów: M. Łódź, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, brzezińskiego, zgierskiego, łęczyckiego  i rawskiego.

Min. 2 os. w grupie docelowej to os. z niepełnosprawnościami.

Działania reintegracji społeczno-zawodowej dla 16 osób w ramach proj. udzielane będą w sposób kompleksowy i zindywidualizowany. Przyczynią się do przywrócenia zdolności do zatrudnienia UP.

Wartości dofinansowania: 387 720,18 zł

Harmonogram planowanego wsparcia 2020/2021 (PDF)
Harmonogram praktyk zawodowych (PDF)