Europrofesja

1.03.2016 – 28.02.2017 – Projekt „Europrofesja – aktywizacja zawodowa młodzieży NEET poprzez kompleksowy program mobilności ponadnarodowej do Niemiec” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt jest realizowany przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w partnerstwie krajowym z Fundacją Uwolnienie oraz we współpracy ponadnarodowej z Q-PRINTS&SERVICE gGMBH w Pforzheim w Niemczech.

Celem Projektu jest integracja ze środowiskiem zawodowym 60 osób z grupy NEET poprzez wypracowanie i wdrożenie kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej na przykładzie Programu IdA.

Wypracowane w projekcie rozwiązania pomogą rozwinąć kompetencje zawodowe i społeczne młodych ludzi należących do grupy NEET, a tym samym skutecznie zaktywizować ich na rynku pracy i włączyć do lokalnego otoczenia społecznego.

W ramach Projektu przewidziane są następujące etapy:

  • przygotowanie uczestników do programu aktywizacji zawodowej w ramach mobilności zagranicznej (w tym kurs językowy i warsztaty zawodowe)
  • program aktywizacji zawodowej w ramach mobilności zagranicznej w Niemczech (staże zawodowe u niemieckich pracodawców i atrakcyjny
  • program aktywności połączony z intensywnym kursem językowym)
  • program aktywizacji zawodowej w Polsce mający na celu znalezienie przez uczestników projektu zatrudnienia lub kontynuację kształcenia

Dodatkowo przewidziane jest spotkanie panelowe z udziałem partnerów i uczestników Projektu mające na celu wypracowanie praktycznych rozwiązań i rekomendacji dotyczących wsparcia grupy NEET.

Rezultatem Projektu będzie zaadaptowanie w Polsce Programu IdA i kompleksowe przygotowanie 60 osób w aspekcie społeczno-zawodowym do wejścia na rynek pracy bądź kontynuacji kształcenia.

kontakt w sprawie rekrutacji: Anna Gładyszewska, tel. 602 454 243

Więcej informacji na dostępne jest na stronie projektu.

Loga