Ekonomia społeczeństwu

01.11.2008 – 31.10.2009 – projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII POKL: Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.2: Wsparcie ekonomii społecznej.

efsunia

Głównym celem projektu jest wsparcie ekonomii społecznej jako podstawy rozwoju zatrudnienia socjalnego. Jego realizacja, a więc zwiększenie możliwości zatrudnienia osób podlegającym wykluczeniu społecznemu odbywać się będzie w ramach tego projektu poprzez poszerzanie wiedzy dotyczącej zagadnień ekonomii społecznej, a w szczególności dotyczącej CIS oraz spółdzielni socjalnych w gronie osób związanych zawodowo z osobami wykluczonymi społecznie.

Projekt skierowany jest do pracowników jednostek pomocy społecznej terenu województwa łódzkiego oraz kadry powiatowych urzędów pracy. Powiązanie tych dwóch grup działających równolegle na polu wspierania zatrudnienia socjalnego powinno między innymi zaowocować bliższym nawiązaniem kontaktów zarówno zawodowo-formalnych jak i nieformalnych pomiędzy pracownikami tych instytucji, a co za tym idzie w przyszłości ułatwienie współpracy poprzez jednorodną treść udzielanych informacji i brak konieczności przesyłania petentów pomiędzy instytucjami.

Podstawą realizacji założonego programu w ramach realizacji projektu będą spotkania o tematyce ekonomii społecznej celem spotkań będzie zarówno zapoznanie uczestników z ogólną ideą polityki społecznej, jej funkcjonowaniem w ramach obecnych struktur gospodarczo-społecznych jak i konkretnymi rozwiązaniami systemowymi takimi jak CIS czy też spółdzielnia socjalna.

es