Efektywne zarządzanie w rolnictwie

16.11.2009 – 16.12.2009 – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

efsunia

Projekt jest oddolną inicjatywą mieszkańców gminy Nowosolna. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy uczestników na temat prowadzenia gospodarstwa dochodowego oraz zapoznanie ich z wymaganiami zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance). Realizowane w ramach projektu szkolenia mają na celu pokazanie beneficjentom ostatecznym, w jaki sposób dostosować prowadzone gospodarstwo rolne do zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych oraz przygotowanie do wykorzystania szans związanych z modernizacją gospodarstw rolnych.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 12 osób pozostających bez zatrudnienia lub nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących gminę wiejską Nowosolna.

Projekt będzie realizowany w okresie od 16.11.2009 do 16.12.2009.

W ramach projektu uczestnikom szkoleń zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie w miejscach szkoleń oraz materiały szkoleniowe. Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu-zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Program szkoleń dla grupy 12 osób obejmuje 60 godzin zajęć realizowanych w ciągu 10 dni szkoleniowych:

Programy rolnośrodowiskowe:

  • cele programu rolnośrodowiskowego
  • co należy wiedzieć o pakietach rolnośrodowiskowych
  • pakiety dostępne w latach 2007 – 2013 – wymagania i płatności
  • możliwości łączenia pakietów i zmian w trakcie realizacji programu
  • sposoby ubiegania się o przystąpienie do programu rolnośrodowiskowego

Zasady wzajemnej zgodności (cross – compliance):

  • ochrona środowiska
  • zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt i zdrowotność roślin, identyfikacja i rejestracja zwierząt
  • dobrostan zwierząt
  • dobra kultura rolna