Dzienny opiekun – domowy system opieki

01.05.2017 – 31.01.2019 – Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

logo EU

Celem głównym projektu jest umożliwienie powrotu do pracy dla grupy 34 osób, mieszkańców województwa łódzkiego( gmin Zgierz, Aleksandrów Łódzki Góra św. Małgorzaty) , w tym 26 pracujących – przebywających na urlopach macierzyńskich/wychowawczych i 8 pozostających bez pracy, opiekujących się dziećmi do lat 3, poprzez zapewnienie 34 miejsc u opiekunów dziennych oraz aktywizację zawodową poprzez spotkanie z doradcą zawodowym i szkolenia zawodowe zgodnie z uzgodnioną ścieżką kariery dla 8 osób bez pracy.

Na terenie każdej z objętych projektem gmin (Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Góra św. Małgorzaty) rozpoczną działalność opiekunowie dzienni. Każdy będzie miał pod opieką 3-5 dzieci w wieku od ukończ. 20 tyg. życia do 3 lat. (wg Ustawy dzienny opiekun sprawuje opiekę nad  maks.  5 dziećmi,  a  w  przypadku  gdy  w  grupie  znajduje  się  dziecko poniżej 1.  roku  życia,  jest  niepełnosprawne lub  wymaga  szczególnej  opieki, maks. nad 3 dziećmi)  W projekcie  utworzymy 34 miejsca, aby umożliwić objęcie opieką także dzieci młodszych, wymagających szczególnej opieki.

Każdy opiekun przejdzie szkolenie oraz dostanie podstawowe doposażenie lokalu.

Rodzice poniosą niewielką odpłatność za pobyt dziecka u opiekuna. Osoby pracujące 120 zł za miesiąc, osoby bezrobotne 60zł/mies.

Wszystkie powyższe działania przyczynią się do uzyskania konkretnych i nastawionych przyszłościowo skutków. Zostaną zdiagnozowane indywidualne potrzeby i problemy uczestników, a dzięki działaniom profesjonalnego doradztwa uzyska się określony pozytywny efekt. Dzięki temu projekt przyczyni się do realizacji celu Osi X Regionalnego Programu Operacyjnego.