CIS MEA – Aktywna Integracja

01.09.2016 – 31.03.2018 – Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

logo EU

Program projektu dotyczy działań aktywizujących i zmierzających do integracji uczestników w ramach Osi priorytetowej dotyczącej Włączenia społecznego. Jej celem kierunkowym jest – aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także aktywizacja społeczno-zawodowa.

Wartość projektu wynosi: 1 816 044,36 PLN, wartość dofinansowania: 1 725 242,14 PLN

Celem głównym projektu jest reintegracja zawodowa i społeczna 120 osób.

Działania polegają na realizację określonego indywidualnie programu zatrudnienia socjalnego. Zawierać się to będzie w ramach nowych miejsc w istniejącej już strukturze CIS.

Program obejmuje:

  1. Warsztaty reintegracyjne z zakresu społecznego i zawodowego
  2. Wsparcie psychologiczne
  3. Wsparcie prawne
  4. Doradztwo zawodowe
  5. Szkolenia kompetencyjne i zawodowe
  6. Praktyki
  7. Pośrednictwo pracy

Wszystkie powyższe działania przyczynią się do uzyskania konkretnych i nastawionych przyszłościowo skutków. Zostaną zdiagnozowane indywidualne potrzeby i problemy uczestników, a dzięki działaniom psychologicznym i profesjonalnego doradztwa uzyska się określony pozytywny efekt. Pomoże to zlikwidować bariery społeczne. Wzrosną kompetencje społeczne oraz uzyskają uczestnicy zwiększone kompleksowo nowe umiejętności dzięki praktykom. Dzięki temu projekt przyczyni się do realizacji celu Osi IX Regionalnego Programu Operacyjnego.

Harmonogram projektu do pobrania (PDF 249KB).

Harmonogram wsparcia do pobrania (PDF 468KB).