CIS MEA 2019

01.08.2019 – 31.07.2020 –Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

logo EU

Cel główny: Reintegracja zawod. i społ. 16 osób (w tym min. 9 kobiet) zagrożonych ubóstwem i wyklucz. społ. zamieszkałych na obszarach słabo zaludnionych zg. ze st. urbanizacji (DEGURBA 3) należących do powiatów łódzkiego wschod., pabianickiego, brzezińskiego, zgierskiego, łęczyckiego, rawskiego, w tym min. 2 OzN, poprzez realizację indywid. programu zatrudnienia socjalnego w ramach 16 nowoutworzonych miejsc w CIS MEA, obejm. wsparcie psycholog., doradztwo prawne, warsztaty reintegracji społ. i zawod., spotkanie motywac. z osobą, która przeszła aktywizację społ. i terapię uzależnień, terapię / profilaktykę uzależnień, psychoterapię, szkol. ICT i zawod., praktyki i pośr. pracy w okresie 8.2019-7.2020.

Grupa docelowa: [GD] zg. z SZOOP i RPO WŁ: 16 os. (w tym min. 9 K) zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ., w tym os. bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społ., zamieszk. (zg z KC) w woj. łódzkim na obszarach słabo zaludnionych zg. ze st. urbanizacji (DEGURBA 3) należących do powiatów łódzkiego wschod. (Brójce, Koluszki, Nowosolna, Tuszyn), pabianickiego (Dłutów, Dobroń, Lutomiersk, Pabianice – gm. wiejska), brzezińskiego (Brzeziny – gm. wiejska, Dmosin, Jeżów, Rogów), zgierskiego (Głowno – gm. wiejska, Parzęczew, Stryków, Zgierz – gm. wiejska), łęczyckiego (Daszyna, Góra Św. Małgorzaty, Grabów, Łęczyca – gmina wiejska, Piątek, Świnice Warckie, Witonia), rawskiego (Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka – gmina wiejska, Regnów, Sadkowice).

Wartości dofinansowania: 384 821,80 zł

Harmonogram realizacji wsparcia (PDF 719KB)