Centrum Integracji Społecznej MEA 2008-2009

01.09.2008 – 30.09.2009 – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

efsunia

Centrum Integracji Społecznej – decyzją Marszałka Województwa łódzkiego z dnia 30 maja 2006 Fundacja „Uwolnienie” uzyskała status CIS, co pozwoliło nam na rozpoczęcie realizacji programu zatrudnienia socjalnego umożliwiającego walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Z dniem 1 lutego 2007 rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: DWF_2_1.5_523).
Program ten jest adresowany do osób długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, bezdomnych, będących na marginesie społeczeństwa. W ramach Centrum przewidujemy prowadzenie terapii, warsztatów i kursów zawodowych oraz możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji prawnych, zawodowych i psychologicznych. W ramach dodatkowego wsparcia wydawane są obiady.
W związku z rozpoczęciem działalności CIS uruchomiliśmy współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Urzędami Pracy na terenie województwa łódzkiego.

Projekt CIS MEA współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Beneficjentami pomocy w ramach projektu są osoby długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a więc między innymi z 12 miesięcznym pobytem na zarejestrowanym bezrobociu w przeciągu ostatnich 24 miesięcy (niekoniecznie zachowując jego ciągłość), bezdomnych, zwalnianych z zakładów karnych (do 12 miesięcy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej), uzależnionych od narkotyków lub alkoholu ( do roku po zakończeniu terapii) oraz inne osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
W ramach projektu zapewniamy uczestnictwo w zajęciach terapii indywidualnej i grupowej kształtujących umiejętności społeczne, przezwyciężenie własnych barier, naukę zachowań asertywnych i prospołecznych, udział w szkoleniach zarówno z zakresu nauki podstaw zawodu ( kursy zawodowe) jak i zagadnień przydatnych w życiu codziennym jak i na rynku pracy (na przykład. obsługa komputera) celem ułatwienia powrotu na rynek pracy i do aktywnego życia społecznego. Uczestnikom gwarantujemy między innymi ubezpieczenie NW, uczestnictwo w zajęciach, wypłatę świadczenia integracyjnego, ciepły posiłek, możliwość przeglądania ofert pracy w internecie, kontakt z pracodawcami.

Dlaczego warto zostać uczestnikiem CIS?

Działania, szkolenia i formy pomocy udzielanej uczestnikom Centrum Integracji Społecznej mają za zadanie aktywizację zawodową, podniesienie własnej samooceny, nabycie przydatnych umiejętności do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie. Tego ostatniego zagadnienia dotyczy szczególnie możliwość uczestnictwa w szkoleniu komputerowym.

Szkolenie komputerowe powadzone w oparciu o nowoczesne techniki kształcenia i nauczania osób dorosłych przez profesjonalną kadrę z wykorzystaniem najnowszego sprzętu komputerowego. W sposób zrozumiały i przystępny wyjaśnia sposoby wykorzystania komputerów i internetu, wprowadza uczestników w tajniki społeczeństwa informacyjnego oraz mobilizuj i zachęca do aktywnego czerpania z zasobów i możliwości, jakie oferuje globalna sieć komputerowa. W praktyce przekłada się to do pasywnego i aktywnego wykorzystania zdobytych umiejętności i wiedzy do poszukiwania pracy. Jest to obecnie jedno z najczęściej wykorzystywanych mediów przez pracodawców chcących pozyskać pracowników.