Aktywnie przez życie

01.02.2009 – 31.07.2009 – projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII POKL: Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

efsunia

Nr umowy UDA –POKL.07.02.01 – 10 -215/0-00, kwota dotacji 168 821,52 zł.

Projekt skierowany do osób nieaktywnych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych, a także osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Dla wszystkich uczestników Fundacja zapewnia:

 • Cykl szkoleń psychologicznych
  1. Zmiana negatywnych przekonań.
  2. Kształtowanie umiejętności przedsiębiorczych.
  3. Efektywne zarządzanie czasem.
  4. Skuteczne komunikowanie się.
  5. Konstruktywne radzenie sobie ze stresem.
  6. Kreatywne rozwiązywanie problemów.
  7. Asertywność w działaniu
 • Blok edukacyjny:
  1. Seminarium „Lokalny rynek pracy”
  2. Szkolenie z zakresu sporządzanie dokumentów aplikacyjnych.
  3. Szkolenie z zakresu autoprezentacji.
  4. Szkolenie komputerowe.

Zapewniamy taże gorący posiłek oraz indywidualne spotaknia w ramach poradnitwa psychologicznego i zawodowego.