Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów przydatnych w „zawodach przyszłości”

01.12.2016 30.06.2018 – Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Celem projektu jest podnoszenie kompetencji kluczowych i cyfrowych u uczniów szkół podstawowych poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni szkolnych i podniesienie kompetencji nauczycieli. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wcześniej nauki elementarnej oraz kształcenia podstawowego.

Projektem ma zostać objętych 1148 uczniów 5 szkół podstawowych z Gminy/Miasta Zgierz (1,4,5,10,11) oraz 101 nauczycieli w/w szkół.

Zadanie 1 zajęcia kształtujące u uczniów kompetencje kluczowe, kompetencje w zakresie przedmiotów

  • przedsiębiorczości,
  • języka obcego,
  • przyrody,
  • kompetencji cyfrowych,

Zadanie 2 Podnoszenie kompetencji nauczycieli z zakresu nauczania nauk przyrodniczych metodą

  • kodowania w szkole podstawowej,
  • obsługi urządzeń mobilnych/informatycznych,
  • wykorzystania narzędzi TIK w pracy z uczniem,
  • rozwijania postaw przedsiębiorczych uczniów,
  • kształtowania postaw społecznych uczniów,
  • rozwijania umiejętności uczenia się uczniów.

Zadanie 3 Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne do zajęć przyrodniczych oraz w sprzęt TIK