Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi indywidualnego doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w projekcie PARA

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia przekraczającego wyrażoną w złotych równowartość kwoty 50 tys. netto

Fundacja Uwolnienie działając w oparciu o rozdział 6.5 ust. 8 pkt d) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ogłasza postępowanie na udzielenie zamówienia na wykonanie usługi indywidualnego doradztwo zawodowego i pośrednictwo pracy w ramach CIS w projekcie „PARA – partnerstwo, animacja rozwój, aktywizacja”.

Pobierz treść zapytania w formacie PDF (852 KB)