Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie posiłków w projekcie PARA

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia przekraczającego wyrażoną w złotych równowartość kwoty 50 tys. Netto

Fundacja Uwolnienie działając w oparciu o rozdział 6.5 ust. 8 pkt d) wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ogłasza postępowanie na udzielenie zamówienia na wykonanie usługi przygotowania i dostarczenia posiłków w projekcie”PARA – partnerstwo, animacja rozwój, aktywizacja”.

Pobierz treść zapytania w formacie PDF (1,11 MB)